STADGAR

STADGAR FÖR STIFTELSEN KURDISKA BIBLIOTEKET

Antagna av styrelsen 2015-03-31 och godkända av Kammarkollegiet 2015-09-16

§ 1
Stiftelsens namn är Stiftelsen Kurdiska Biblioteket.

§ 2
Stiftelsens ändamål skall vara att utgöra ett dokumentations- och informationscentrum för kurdisk kultur. Stiftelsen skall därvid insamla, dokumentera och tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet.

Stiftelsen skall vara politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen skall motarbeta censur och verka för yttrandefrihet.

Basen i Stiftelsens verksamhet skall utgöras av ett bibliotek. Bibliotekets uppgifter framgår av Bilaga 1 (Se nedan!)

§ 3
Stiftelsens angelägenheter och förvaltning skall handhas av en självständig styrelse med säte i Stockholm.

§ 4
Styrelsen utser sig själv och skall bestå av fem till sju ledamöter. Ledamöterna ska representera politiskt och religiöst obundna kurdiska och svenska kulturella organisationer/institutioner eller föreningar verksamma i Sverige. Även personer som forskar eller skriver om kurdisk litteratur, historia eller kultur kan väljas till ledamot i styrelsen. Avgår styrelseledamot ankommer det på styrelsen att utse en ny styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Ordförande och övriga ledamöter utses för en tid av 2 år. Endast om särskilda skäl föreligger kan en ledamot utses för mer än två mandatperioder i följd. Uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamot har begärt det. Anmälan härom skall göras hos styrelsen. Upphör styrelseledamots uppdrag i förtid, skall styrelsen utse ny ledamot för återstående mandattiden.

Styrelsen kan inom sig utse utskott samt till sig adjungera erforderlig experti och sakkunskap från utomstående.

§ 5
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på kallelse av ordföranden.

Sammanträde skall också hållas om minst 3 ledamöter så begär.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av den vid sammanträdet fungerande ordförande och den vid sammanträdet fungerande protokollföraren. Protokollet skall efter justering sändas till styrelsens ledamöter.

§ 6
Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter (minst fyra ledamöter då styrelsen består av sju ledamöter) är närvarande och om beslutet är enhälligt. Även i övrigt gäller att ett beslut måste biträdas av minst fyra ledamöter (minst fem ledamöter då styrelsen består av sju ledamöter). Sådant beslut som avses i § 4, att utse ny styrelseledamot skall fattas med enighet och med samtliga styrelseledamöter närvarande.

Närmare föreskrifter för styrelsens arbete beslutas av styrelsen.

§ 7

Styrelsen åligger att
– besluta i frågor rörande budget och övergripande verksamhetsplanering
– verka för kompletterande medelsanskaffning
– i övrigt verka och tillvarata de möjligheter som yppas att på olika vägar inom stadgarnas ram främja Stiftelsens ändamål.

§ 8
Bibliotekets förste chef skall vara Nedim Dagdeviren. Det ankommer på styrelsen att fastställa anställningsvillkor och förordna bibliotekschef. Bibliotekets chef är föredragande i styrelsen.

§ 9
Bibliotekschefen ansvarar för den löpande verksamheten.

§ 10
Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 11
Stiftelsens medel skall placeras på betryggande sätt och i enlighet med styrelsens bestämmande. Stiftelsens medel kan ökas genom tillskott av Stiftaren eller annan som vill främja Stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens avkastningsmedel men även dess kapital må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till fullföljande av Stiftelsens ändamål. Härvid skall styrelsen beakta att Stiftelsen har ett varaktigt ändamål. Vid Stiftelsens upplösning skall dess behållna tillgångar tillfalla verksamhet med samma eller likartat syfte som Stiftelsens.

§ 12
Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i enlighet med vad som följer av lag.

§ 13
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna utses för en tid av ett år i sänder. Räkenskapsåret skall omfatta kalenderåret.

§ 14
Stiftelsens räkenskaper förs samman i bokslut senast den 30 april varje år.

Revisorerna skall årligen avgiva skriftligt utlåtande över den företagna granskningen, vilket skall tillställas Stiftaren

§ l5
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Stiftelsens styrelse med samtliga ledamöter närvarande och i enighet. Dessutom måste bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen följas.

Bilaga 1

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BIBLIOTEKET

Förebilden för Biblioteket skall vara ett nationellt bibliotek. Biblioteket skall sträva efter samarbete mellan olika kulturella organisationer, såväl i Kurdistan som i andra länder, som har boksamlingar och/eller biblioteksverksamhet.

Biblioteket skall

 1. insamla

  – böcker utgivna på kurdiska (kurmanji, sorani, zaza m fl dialekter),

  – tidningar och tidskrifter utgivna på kurdiska (kurmanji, sorani, zaza m fl dialekter),

  – böcker på andra språk om och av kurder,

  – tidningar och tidskrifter på andra språk om och av kurder,

  – affischer på kurdiska och/eller med kurdisk anknytning,

  – fotografier med kurdisk anknytning, · vykort med kurdisk anknytning,

  – kartor med kurdisk anknytning,

  – tidningsurklipp med kurdisk anknytning,

  – film- och musikinspelningar med kurdisk anknytning,

  – multimedia med kurdisk anknytning, och

  – program, stadgar och annat informationsmaterial avseende kurdiska politiska partier, föreningar, stiftelser m.m.

 2. katalogisera allt insamlat material. Vid klassificeringen skall vedertagna biblioteksvetenskapliga regler tillämpas.

 3. låna ut insamlat material till forskare och studenter i enlighet med av styrelsen närmare fastställda riktlinjer.

 4. i mån av resurser bedriva allmän utlåningsverksamhet, och

 5. hålla bibliotekets bokkatalog tillgänglig för allmänheten.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme