Skriftlig fråga angående Kurdiska biblioteket

riksdag_logo

Anna-Lena Sörenson (S)
Riksdagen, 2012-04-18

Fråga

2011/12:534 Kurdiska biblioteket

av Anna-Lena Sörenson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Kurdiska biblioteket i Stockholm bedriver en unik verksamhet för att bevara det kurdiska kulturarvet.

Biblioteket verkar för att utveckla en kultur och ett språk som historiskt utsatts för assimileringskampanjer och förtryck och som fortfarande inte tillåts i de länder där Kurdistan ingår.

Biblioteket tillgängliggör och sprider information om den kurdiska kulturen och litteraturen. Det är öppet för allmänheten och ingår i den nationella databasen Libris.

Den här betydelsefulla verksamheten har fått sina bidrag från Kulturrådet reducerade och den måste därför bedrivas under knappa förhållanden och med stora oavlönade insatser. Detta gör bibliotekets verksamhet personberoende och sårbar.

Min fråga till statsrådet är om hon delar min uppfattning om Kurdiska bibliotekets betydelse och om hon avser att vidta åtgärder för att underlätta för verksamheten där att även fortsättningsvis kunna bedriva sitt viktiga arbete.

————————————————————————————–

Svar på fråga

2011/12:534 Kurdiska biblioteket

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Anna-Lena Sörenson har frågat mig om jag delar hennes uppfattning om Kurdiska bibliotekets betydelse och om jag avser att göra någon insats för att underlätta för att denna verksamhet även fortsättningsvis ska kunna bedriva sitt viktiga arbete.

Låt mig först konstatera att våra bibliotek runt om i landet är viktiga aktörer för att främja läsande både på svenska, minoritetsspråken och andra språk samt för bildning och ökad tillgång till olika kulturupplevelser. Biblioteken är därmed också betydelsefulla som offentliga mötesplatser. Det gäller inte minst för de många människor som har ett annat modersmål än svenska.

I min roll som kulturminister varken kan eller vill jag dock ingripa i de beslut som Statens kulturråd fattar i enskilda bidragsärenden, i detta fall när det gäller stödet till Kurdiska biblioteket.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme